POPRAWA WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ

W załączeniu wyjaśnienie błedu we wzorze załącznika nr 1 do Specyikacji Istonych Warunków Zamówienia w posępowaniu nr DPS.DPG.3310-01/2018.

>TEKST WYJAŚNIENIA<<

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ 

      >ZAŁĄCZNIK<<