projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

 

 

                       Nasza placówka realizuje grant pn. „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach poprzez organizację odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 308 484,00 zł  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez:

  • dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt
    z mieszkańcami (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), przez okres do 3 miesięcy,
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne
    i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) na okres do 3 miesięcy,
  • dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu.

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.