Deklaracja dostępności

 1. Deklaracja dostępności.

Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.dps-wadowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

                                                                                                                                                      

 1. Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 1. Ułatwienia na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego 5 w Wadowicach.

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość wyboru koloru,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • nawigacja klawiaturą,
 • możliwość odsłuchania informacji znajdujących się na stronie.

 

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Kramek

e-mail: dz.pg@dps-wadowice.pl

telefon: 33 873 13 00 wew.102

 

 

 1. Procedura wnioskowo – skargowa.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych

w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę

z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl   

 

 1. Dostępność architektoniczna.
 • wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
 • parking przy budynku jest ogólnodostępny,
 • obsługa osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach, odbywa się
  w całym budynku,
 • winda dostępna jest na wszystkich poziomach budynku,
 • WC dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • oznaczona jest droga ewakuacyjna, przeprowadzono     szkolenia wszystkich     pracowników z zakresu ochrony         przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, na terenie posesji znajduje się plac wyznaczony do ewakuacji,
 • brak tłumacza języka migowego,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak  oznaczeń w  alfabecie brajla,  oznaczeń  kontrastowych oraz w druku  powiększonym dla  osób niewidomych                        i słabowidzących.