Nabór na stanowisko-fizjoterapeuta

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. O. R. KALINOWSKIEGO W WADOWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI
FIZJOTERAPEUTA  – 1 ETAT

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie lub wyższe – Fizjoterapia, zgodne z Ustawą z dnia 25 września 2015 r.
  o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505),
  b) prawo wykonywania zawodu – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505),
  c) niekaralność – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 505).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, kreatywność, uczciwość, cierpliwość, empatia, tolerancja, obowiązkowość, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
  b) umiejętności zawodowe: umiejętność pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie , umiejętność pracy w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, umiejętność podejmowania decyzji,
  c) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie.
 3. Informacja o warunkach pracy:
  a) miejsce pracy – Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R.. Kalinowskiego w Wadowicach ul. Pułaskiego 5      
  b) pozostałe warunki pracy do uzgodnienia.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) dokumenty poświadczające wykształcenie – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505),
  d) dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu – zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505),
  e) kserokopie świadectw pracy,
  f) inne: np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  g) oświadczenie o niekaralności, w tym oświadczenie, że swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2018, poz. 1600, ).
 5. Do składanych dokumentów należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. /druki do pobrania pod ogłoszeniem/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach, ul. gen. K. Pułaskiego 5, pokój nr 1, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach, ul. gen. K. Pułaskiego 5; 34-100 Wadowice z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko fizjoterapeuty” w terminie do dnia 20.11.2018 roku  do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Wadowice 09.11.2018 r.

Zgoda na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny